Košík ( 0 položek | 0 Kč )

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti
CELIMED s.r.o.

1.   Společná úvodní ustanovení

 1.1.    Společnost CELIMED s.r.o. , IČ: 47307820, se sídlem Sociální péče 3487/5a, 400 11 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3441 (dále jako „CELIMED“ nebo „dodavatel“) vydává tímto v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „NOZ“) všeobecné obchodní podmínky (dále jako „VOP“) upravující vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jako „smlouva“) mezi dodavatelem a zákazníkem (dále také jako „smluvní strany“).

1.2.    Všeobecné obchodní podmínky upravující vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem, který je právnickou osobou či je osobou, která jedná při uzavírání smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání, a která uzavírá kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu dodavatele (dále jako „E-SHOP“), jsou k dispozici v článku 3 a 5 VOP.

1.3.    Všeobecné obchodní podmínky upravující vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem, který je spotřebitelem, tj. fyzickou osobou, která při uzavírání smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání (dále jako „spotřebitel“), a která uzavírá kupní smlouvu prostřednictvím E-SHOP, jsou k dispozici v článku 2 a 5 VOP.

1.4.    Všeobecné obchodní podmínky upravující vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem, který je právnickou osobou či je osobou, která jedná při uzavírání smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání, a která neuzavírá kupní či jinou smlouvu prostřednictvím E-SHOP, jsou k dispozici v článku 4 a 5 VOP.

1.5.    Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a zákazníkem. V případě, že si smluvní strany sjednají odchylná ujednání ve smlouvě, mají tato odchylná ustanovení přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

1.6.    Dodavatel se zavazuje, že seznámí zákazníka se všeobecnými obchodními podmínkami. Zákazník uzavřením smlouvy s dodavatelem dle čl. 2,3 a 4 VOP potvrzuje, že se seznámil se zněním všeobecných obchodních podmínek, přijímá je v plném rozsahu a stávají se pro něj závazné.

1.7.    Dodavatel je oprávněn znění všeobecných obchodních podmínek měnit či doplňovat. Tímto ustanovení nejsou nikterak dotčena práva a povinnosti, která vznikla po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek

1.8.    Smlouvou se dle čl. 2 a 3 VOP rozumí kupní smlouva. Smlouvou se dle čl. 4 VOP s ohledem na konkrétním ujednání rozumí v závislosti na předmětu smlouvy smlouva kupní nebo smlouva o dílo. Předmětem smlouvy se tak rozumí zboží anebo dílo.

2.   E-SHOP, smlouva mezi podnikatelem a spotřebitelem

2.1.    Úvodní ustanovení

2.1.1.   Čl. 2 VOP dopadá na vztahy mezi dodavatelem a spotřebitelem dle čl. 1.3 VOP. Kupní smlouva i všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.1.2.   Na vztahy uvedené v čl. 2.1.1 VOP se vztahují články 1 a 5 VOP a nevztahují články 3 a 4 VOP

2.2.    Registrace zákazníka (spotřebitele)

2.2.1.   Zákazník je oprávněn nakupovat v E-SHOPU dodavatele po předchozí registraci, anebo, v případě, že to dodavatel umožňuje, může zákazník nakoupit zboží uvedené v E-SHOPU dodavatele i mimo registraci přímo z webového rozhraní E-SHOPU

2.2.2.   V případech uvedených v čl. 2.2.1 VOP je zákazník povinen uvést správné a pravdivé identifikační údaje, které jsou uvedené na příslušném formuláři (dále jako „uživatelský účet“) a odpovídá za správnost a úplnost těchto požadovaných údajů. Má se za to, že zákazníkem uvedené informace jsou správné, pravdivé a úplné.

2.2.3.   Zákazník je po první registraci v E-SHOPU dodavatele oprávněn přihlašovat se následně prostřednictvím jím zvoleným uživatelským jménem a heslem.

2.2.4.   Zákazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech informací potřebných k přístupu do Fvlastního uživatelského účtu na E-SHOPU dodavatele. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Dodavatel je oprávněn zrušit zákazníkovi uživatelský účet tehdy, pokud zákazník porušil povinnosti vyplývající z kupní smlouvy, popř. z VOP.

2.2.5.   Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě.

2.3.    Proces uzavření smlouvy

2.3.1.   Dodavatel prohlašuje, že je provozovatelem webových stránek http://www.celimed.cz (dále jako „webové stránky“), na kterých mj. vystavuje jím nabízené zboží. Dodavatel prohlašuje, že veškeré vystavené zboží na webových stránkách, vč. všech u jednotlivého zboží uvedených informací, jsou výhradně informativního charakteru a nejde tak automaticky o nabídku dodavatele na uzavření smlouvy se zákazníkem. Smluvní strany berou na vědomí, že ustanovení §1732 odst. 2 NOZ se zde neužije.

2.3.2.   Dodavatel prohlašuje, že na E-SHOPU jsou obsaženy informace o zboží, konkrétně potom informace o ceně, která je uvedena včetně daně z přidané hodnoty, o vlastnostech a rozměrech zboží, o způsobu balení a dodání zboží a o všech poplatcích spojených s prodejem zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v E-SHOPU dodavatele. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou taktéž uvedeny v E-SHOPU dodavatele a platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Je-li zboží doručováno mimo území České republiky, dodavatel sdělí zákazníkovi náklady spojené s balením a dodáním zboží.

2.3.3.   Zákazník za účelem uzavření smlouvy vyplní objednávkový formulář, který je k dispozici v E-SHOPU dodavatele. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, které zákazník „vložil“ do elektronického nákupního košíku umístněného v E-SHOPU dodavatele a dále informace o způsobu úhrady kupní ceny; způsobu dodání objednaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží dle čl. 2.3.2. VOP.

2.3.4.   Po „vložení“ zvoleného zboží zákazník zkontroluje, popř. změní údaje, které v objednávkovém formuláři uvedl a vložil je do objednávky. Zákazník prohlašuje, že mu bylo před zasláním objednávky dodavatelem, v souladu s ustanovením §1826 odst. 3 NOZ, umožněno zkontrolovat, popř. změnit údaje, které sám uvedl a vložil do objednávky.

2.3.5.   Objednávka zákazníka je dokončena prostřednictvím kliknutí na tlačítko „objednat“. Zákazník prostřednictvím kliknutí na tlačítko "odeslat objednávku" potvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v objednávce. Zákazník dále kliknutím potvrzuje, že u dodavatele objednává v objednávce specifikované zboží, a že se seznámil s VOP dodavatele, že s jejich obsahem výslovně souhlasí, a že jsou pro něj závazné[MF1] .

2.3.6.   Jakmile dodavatel obdrží objednávku, neprodleně potvrdí zákazníkovi na elektronickou adresu, kterou zákazník uvedl v objednávkovém formuláři, obdržení objednávky. V okamžiku, kdy je potvrzující sdělení o přijetí objednávky zákazníka doručeno, dochází k uzavření smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem.

2.3.7.   Dodavatel má právo požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky v případě, že vzniknou pochybnosti o obsahu objednávky zákazníka, anebo je třeba vyřešit některé části objednávky (množství zboží, adresa určení zásilky, způsob dodání zboží, atd.)

2.3.8.   Dodavatel má dále právo odmítnout přijetí objednávky pokud zákazník v minulosti alespoň jednou neodebral dodavatelem řádně připravené zboží, anebo opakovaně bez uvedení důvodu dodané zboží vrátil.

2.3.9.   Smluvní strany prohlašují, že při procesu uzavírání smlouvy došlo k využití prostředků komunikace na dálku, a že veškeré náklady spojené s užitím prostředků komunikace na dálku si zákazník hradí sám, přičemž tyto náklady se nikterak neliší od cen, než je běžná cena hovoru od základní sazby ( § 3a z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění z.č.378/2015 Sb.)

2.4.    Cena, způsob placení

2.4.1.   Cena za zboží včetně daně z přidané hodnoty je vždy uvedena v E-SHOPU dodavatele. Odesláním objednávky dle č. 2.3. VOP zákazník souhlasí s cenou uvedenou v E-SHOPU dodavatele.

2.4.2.   Pokud jde o placení, je zákazník povinen zaplatit sjednanou kupní cenu za objednané zboží jedním z následujících způsobů placení

2.4.2.1.      prostřednictvím bezhotovostního převodu na účet dodavatele, uvedeného v E-SHOPU dodavatele s uvedením příslušného variabilního symbolu, který bude zákazníkovi dodavatelem sdělen;

2.4.2.2.      v hotovosti na dobírku;

2.4.2.3.     bezhotovostní platba – Bankovním převodem

2.4.2.4.      v hotovosti v některém z výdejních míst , které určí zákazník

2.4.3.   Zákazník je povinen uhradit sjednanou kupní cenu předem dodání sjednaného zboží.  Ustanovení §2119 odst. 1 NOZ se zde neužije.

2.4.4.   V případě způsobu placení uvedeného v čl. 2.4.2.1 VOP se za den uhrazení považuje den, kdy je sjednaná částka připsána na účet dodavatele. Dodavatel za účelem uhrazení sjednané částky poskytne zákazníkovi platební údaje.

2.4.5.   V případě způsobu placení uvedeného v čl. 2.4.2.2. a 2.4.2.3. VOP je sjednaná částka splatná při převzetí zboží

2.4.6.   Dodavatel vystaví zákazníkovi ohledně prováděných plateb daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – faktura je zákazníkovi vystavena po uhrazení sjednané ceny a předána současně s převzetím zboží, nedohodnou-li se strany jinak.

2.4.7.   Není-li uvedeno jinak, jsou náklady spojené s balením a dodáním zboží součástí kupní ceny. Zákazník souhlasí s tím, že uhradí též náklady spojené s balením a dodáním zboží v případě, že tyto náklady vzniknou. Tyto informace musí být zákazníkovi sděleny před uzavřením smlouvy.

 

2.5.    Způsob a termín dodání zboží

2.5.1.   Zákazník je oprávněn vybrat si v objednávkovém formuláři z následujících způsobů dodání zboží:

2.5.1.1.      osobní odběr v některém z dodavatelem nabízených míst;

2.5.1.2.      prostřednictvím přepravce uvedeného v objednávkovém formuláři

2.5.2.   Je-li zákazníkem zvolen způsob dodání zboží dle čl. 2.5.1.1 VOP, je dodavatel povinen sdělit zákazníkovi datum, popř. období, kdy si zákazník objednané zboží může převzít. Zákazník je povinen v dané datum, popř. období, zboží převzít a zaplatit, není-li sjednán způsob placení dle čl. 2.4.2.1 VOP. Čl. 2.4.3. VOP platí i zde.

2.5.3.   Je-li zákazníkem zvolen způsob dodání zboží dle čl. 2.5.1.2 VOP, zavazuje se zákazník sdělit dodavateli správnou a úplnou adresu, kam má být objednané zboží dodáno.

2.5.4.   Dodavatel prohlašuje, že k objednanému a dodanému zboží je vystavována faktura, která je ke zboží přiložena a slouží jako daňový doklad a dodací list zároveň. Zákazník svým podpisem vystavené faktury potvrzuje převzetí zboží od dodavatele, popř. od přepravní společnosti.

2.5.5.   Zákazník je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat stav zboží vč. neporušenosti obalu. V případě zjištění jakýchkoliv závad je zákazník povinen tyto vady neprodleně oznámit dodavateli písemnou formou, popř. prostřednictvím elektronické pošty.

2.5.6.   Dodavatel při odeslání potvrzení o přijetí objednávky uvede termín dodání zboží, popř. termín, od kdy si lze zboží vyzvednout. Zjistí-li dodavatel, že nebude schopen zboží připravit k převzetí, popř. k odeslání prostřednictvím přepravce, oznámí tuto skutečnost neprodleně zákazníkovi prostřednictvím elektronické pošty, popř. telefonicky na číslo uvedené v objednávkovém formuláři. Současně s tímto oznámením sdělí dodavatel zákazníkovi náhradní termín dodání zboží.

2.5.7.   Je-li zákazníkem objednané zboží vyráběno na zakázku, bude termín dodání řešen vždy v závislosti na individuálním přání zákazníka a možnostech dodavatele. Má se za to, že zboží vyrobené na zakázku je takové, které je nabízené v E-SHOPU dodavatele, následně je upravováno dle přání zákazníka, které specifikuje v objednávkovém formuláři. Čl. 2.5.6., věta druhá a třetí VOP, platí v případě zboží na zakázku obdobně.

2.5.8    Zboží z našeho e-shopu nezasíláme do zahraničí . Zboží lze doručit pouze na adresu , nacházející se na území České republiky.

2.6.    Odstoupení od smlouvy

2.6.1.   V souladu s ustanovením §1829 odst. 1 NOZ má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu. Pokud je předmětem smlouvy několik druhů zboží, popř. dodání několika jeho částí, potom běží lhůta k odstoupení od smlouvy ode dne převzetí posledního zboží, popř. poslední části zboží. Je povinností zákazníka ve lhůtě uvedené v první větě odstoupení od smlouvy odeslat.

2.6.2.   Odstoupí-li zákazník od smlouvy dle čl. 2.6.1 VOP, smlouva se od počátku ruší, je považována za neuzavřenou. Je povinností zákazníka vrátit dodavateli zboží do 14 (čtrnácti) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy. Zboží je třeba odeslat na vlastní náklady Českou poštou (ne na dobírku) na adresu prodávající. Zboží nabízené jako sada (souprava) je třeba vrátit vcelku. V případě odstoupení od smlouvy nese zákazník veškeré náklady spojené s navrácením zboží dodavateli. Zákazník je povinen zvolit vhodný obal k přepravě vráceného zboží, není-li na zboží obal původní, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě dodavateli. Vrácené zboží nesmí být poškozeno a nesmí mít na sobě stopy opotřebení mimo opotřebení v rámci obvyklé manipulace se zakoupeným zbožím (např. vyplývajícím z nutnosti vyzkoušení nebo jiného prověření zboží). V případě vrácení poškozeného zboží nebo zboží se stopami opotřebení překračujícího rámec obvyklé manipulace je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu odškodnění ve výši hodnoty poškození nebo opotřebení, při čemž částka tohoto odškodnění bude stržena z částky prodejní ceny, která by měl  být vrácena kupujícímu. Případné škody spojené s navrácením zboží hradí vždy zákazník. Dodavatel doporučuje zákazníkovi, aby navrácené zboží pojistil.

2.6.3.   Odstoupí-li zákazník od smlouvy dle čl. 2.6.1 VOP, je dodavatel povinen navrátit přijaté peněžní prostředky od zákazníka do 14 dnů od odstoupení od  smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je dodavatel od zákazníka přijal. Povinnost dodavatele nevzniká, dokud mu zákazník zboží nevrátí, popř. prokazatelným způsobem nesdělí, že navrácené zboží odeslal.

2.6.4.   U zboží sjednaného na zakázku nelze od smlouvy odstoupit dle ustanovení §1837 odst. 1 NOZ. Dle tohoto ustanovení nelze dále odstoupit v případě kupní smlouvy na dodávku zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, které podléhá rychlé zkáze, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a na kupní smlouvu o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal

2.7.    Práva z vadného plnění

2.7.1.   Práva a povinnosti z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména NOZ.

2.7.2.   Dodavatel odpovídá zákazníkovi za to, že zakoupené zboží při jeho převzetí nemá vady. Pokud se vada zboží projeví ve lhůtě šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Dodavatel zákazníkovi tedy odpovídá, a to jen v případě, že zákazník prokáže příslušnou listinou (potvrzený dodací list event.. jiná listina prodávajícího s potvrzením převzetí zboží zákazníkem) že:

2.7.2.1.      Zboží je v odpovídající hmotnosti, míře a množství;

2.7.2.2.      Zboží odpovídá jakosti, předloze, popř. smluvenému vzorku, bylo-li toto určeno a sjednáno;

2.7.2.3.      Zboží má vlastnosti, které si smluvní strany sjednaly. Pokud není takového ujednání, má zboží vlastnosti, které dodavatel popsal a zákazník je očekával s ohledem na povahu zboží;

2.7.2.4.      Zboží se hodí k účelu, pro který jej dodavatel uvádí, popř. účelu, ke kterému se příslušné zboží obvykle užívá;

2.7.2.5.      Zboží odpovídá příslušným právním předpisům

2.7.3.   Práva z vadného plnění je zákazník povinen uplatnit u dodavatele. Zákazník za tímto účelem může užít emailu: info@celimed.cz, popř. telefonu uvedený v kontaktech na webových stránkách dodavatele

2.7.4.   Zákazník je oprávněn uplatnit reklamaci pouze v záruční době, která činí dva roky, není-li u konkrétního zboží uvedeno dodavatelem jinak. Dodavatel prohlašuje a zákazník bere na vědomí, že uvedená záruka se nevztahuje na:

2.7.4.1.      zákazníkem neodborně instalované, upravované či opravované zboží;

2.7.4.2.      po záruční době zákazníkem reklamované zboží;

2.7.4.3.      zboží, které bylo neodborným a nešetrným zacházením  zákazníka násilně narušeno, anebo zboží, které je poškrábané;

2.7.4.4.      zboží bylo zákazníkem používáno v rozporu s účelem, pro který bylo zboží vyrobeno, a pro který je toto zboží běžně užíváno.

2.7.5.   Bližší podmínky reklamace může stanovit reklamační řád.

2.7.6.   Čl. 2.7.2 VOP se nevztahuje na zboží, které je zákazníkovi prodáváno za nižší cenu z důvodu jeho opotřebení, předchozího použití, popř. z důvodu vady zboží.

2.8.    Ochrana osobních údajů

2.8.1.   Dodavatel prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji zákazníka bude postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.8.2.   Dodavatel se zavazuje, že bude veškeré údaje získané od zákazníků užívat výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytne je třetím osobám. Výjimku z této povinnosti tvoří osobní údaje potřebné pro způsob dodání zboží prostřednictvím přepravní společnosti, které jsou vybrané informace předávány, avšak pouze a jen v tom rozsahu, který je nezbytný a nutný pro dodání zboží.

2.8.3.   Dodavatel prohlašuje, že osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti jejich zneužití. Data obsahující osobní údaje jsou uchovávána a zálohována na serverech dodavatele, které jsou jeho majetkem a nejsou přístupné třetím osobám.

2.8.4.   Zákazník souhlasí s tím, že mu budou zasílána obchodní sdělení dodavatele na adresu uvedenou zákazníkem při sjednávání smlouvy. Zákazník může svůj souhlas kdykoliv písemně odejmout. Pokud jde o charakter obchodního sdělení dodavatele, uplatní se zde čl. 2.3.1 VOP.

2.9.    Další práva a povinnosti stran

2.9.1.   Dodavatel je vlastníkem zboží až do úplného zaplacení kupní ceny zákazníkem.

2.9.2.   Dodavatel prohlašuje, že je k prodeji zboží, resp. k jeho výrobě a prodeji, oprávněn na základě platného živnostenského oprávnění.

2.9.3.   Pokud jde o živnostenskou kontrolu, tuto vykonává živnostenský úřad. Kontrolu nad dodržováním ochrany osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů a Česká obchodní inspekce provádí kontrolu nad dodržováním předpisů na ochranu spotřebitele.

3.   E-SHOP, smlouva mezi podnikatelem a podnikatelem

3.1.    Úvodní ustanovení

3.1.1.   Čl. 3 VOP dopadá na vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem, který je právnickou osobou či je osobou, která jedná při uzavírání smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání, a která uzavírá kupní smlouvu prostřednictvím E-SHOPU dodavatele

3.1.2.   Na vztahy uvedené v čl. 3.1.1 VOP se vztahují články 1 a 5 VOP a nevztahují články 2 a 4 VOP

3.2.    Registrace zákazníka (podnikatele)

3.2.1.   Zákazník je oprávněn nakupovat v E-SHOPU dodavatele po předchozí registraci, anebo, v případě, že to dodavatel umožňuje, může zákazník nakoupit zboží uvedené v E-SHOPU dodavatele i mimo registraci přímo z webového rozhraní E-SHOPU

3.2.2.   V případech uvedených v čl. 3.2.1 VOP je zákazník povinen uvést správné a pravdivé identifikační údaje, které jsou uvedené na příslušném formuláři (dále jako „uživatelský účet“) a odpovídá za správnost a úplnost těchto požadovaných údajů. Má se za to, že zákazníkem uvedené informace jsou správné, pravdivé a úplné.

3.2.3.   Zákazník je po první registraci v E-SHOPU dodavatele oprávněn přihlašovat se následně prostřednictvím jím zvoleným uživatelským jménem a heslem.

3.2.4.   Zákazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech informací potřebných k přístupu do vlastního uživatelského účtu na E-SHOPU dodavatele. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Dodavatel je oprávněn zrušit zákazníkovi uživatelský účet tehdy, pokud zákazník porušil povinnosti vyplývající z kupní smlouvy, popř. z VOP.

3.2.5.   Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě.

3.3.    Proces uzavření smlouvy

3.3.1.   Dodavatel prohlašuje, že je provozovatelem webových stránek http://www.celimed.cz (dále jako „webové stránky“), na kterých mj. vystavuje jím nabízené zboží. Dodavatel prohlašuje, že veškeré vystavené zboží na webových stránkách, vč. všech u jednotlivého zboží uvedených informací, jsou výhradně informativního charakteru a nejde tak automaticky o nabídku dodavatele na uzavření smlouvy se zákazníkem. Smluvní strany berou na vědomí, že ustanovení §1732 odst. 2 NOZ se zde neužije.

3.3.2.   Dodavatel prohlašuje, že na E-SHOPU jsou obsaženy informace o zboží, konkrétně potom informace o ceně, která je uvedena včetně daně z přidané hodnoty, o vlastnostech a rozměrech zboží, o způsobu balení a dodání zboží a o všech poplatcích spojených s prodejem zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v E-SHOPU dodavatele. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou taktéž uvedeny v E-SHOPU dodavatele a platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Je-li zboží doručováno mimo území České republiky, dodavatel sdělí zákazníkovi náklady spojené s balením a dodáním zboží.

3.3.3.   Zákazník za účelem uzavření smlouvy vyplní objednávkový formulář, který je k dispozici v E-SHOPU dodavatele. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, které zákazník „vložil“ do elektronického nákupního košíku umístněného v E-SHOPU dodavatele a dále informace o způsobu úhrady kupní ceny; způsobu dodání objednaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží dle čl. 3.3.2. VOP.

3.3.4.   Po „vložení“ zvoleného zboží zákazník zkontroluje, popř. změní údaje, které v objednávkovém formuláři uvedl a vložil je do objednávky. Zákazník prohlašuje, že mu bylo před zasláním objednávky dodavatelem, v souladu s ustanovením §1826 odst. 3 NOZ, umožněno zkontrolovat, popř. změnit údaje, které sám uvedl a vložil do objednávky.

3.3.5.   Objednávka zákazníka je dokončena prostřednictvím kliknutí na tlačítko „objednat“. Zákazník prostřednictvím kliknutí na tlačítko "odeslat objednávku" potvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v objednávce. Zákazník dále kliknutím potvrzuje, že u dodavatele objednává v objednávce specifikované zboží, a že se seznámil s VOP dodavatele, že s jejich obsahem výslovně souhlasí, a že jsou pro něj závazné.

3.3.6.   Jakmile dodavatel obdrží objednávku, neprodleně potvrdí zákazníkovi na elektronickou adresu, kterou zákazník uvedl v objednávkovém formuláři, obdržení objednávky. V okamžiku, kdy je potvrzující sdělení o přijetí objednávky zákazníka doručeno, dochází k uzavření smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem.

3.3.7.   Dodavatel má právo požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky v případě, že vzniknou pochybnosti o obsahu objednávky zákazníka, anebo je třeba vyřešit některé části objednávky (množství zboží, adresa určení zásilky, způsob dodání zboží, atd.)

3.3.8.   Dodavatel má dále právo odmítnout přijetí objednávky pokud zákazník v minulosti alespoň jednou neodebral dodavatelem řádně připravené zboží.

3.3.9.   Smluvní strany prohlašují, že při procesu uzavírání smlouvy došlo k využití prostředků komunikace na dálku, a že veškeré náklady spojené s užitím prostředků komunikace na dálku si zákazník hradí sám, přičemž tyto náklady se nikterak neliší od základní sazby. náklady se nikterak neliší od cen, než je běžná cena hovoru od základní sazby ( § 3a z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění z.č.378/2015 Sb.)

3.4.    Cena, způsob placení

3.4.1.   Cena za zboží včetně daně z přidané hodnoty je vždy uvedena v E-SHOPU dodavatele. Odesláním objednávky dle č. 3.3. VOP zákazník souhlasí s cenou uvedenou v E-SHOPU dodavatele.

3.4.2.   Pokud jde o placení, je zákazník povinen zaplatit sjednanou kupní cenu za objednané zboží jedním z následujících způsobů placení

3.4.2.1.      prostřednictvím bezhotovostního převodu na účet dodavatele, uvedeného v E-SHOPU dodavatele s uvedením příslušného variabilního symbolu, který bude zákazníkovi dodavatelem sdělen;

3.4.2.2.      v hotovosti na dobírku;

3.4.2.3.      v hotovosti v některém z výdejních míst dodavatele, které určí zákazník

3.4.3.   Zákazník je povinen uhradit sjednanou kupní cenu předem dodání sjednaného zboží.  Ustanovení §2119 odst. 1 NOZ se zde neužije.

3.4.4.   V případě způsobu placení uvedeného v čl. 3.4.2.1 VOP se za den uhrazení považuje den, kdy je sjednaná částka připsána na účet dodavatele. Dodavatel za účelem uhrazení sjednané částky poskytne zákazníkovi platební údaje.

3.4.5.   V případě způsobu placení uvedeného v čl. 3.4.2.2 a 3.4.2.3. VOP je sjednaná částka splatná při převzetí zboží

3.4.6.   Dodavatel vystaví zákazníkovi ohledně prováděných plateb daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – faktura je zákazníkovi vystavena po uhrazení sjednané ceny a předána současně s převzetím zboží, nedohodnou-li se strany jinak.

3.4.7.   Není-li uvedeno jinak, jsou náklady spojené s balením a dodáním zboží součástí kupní ceny. Zákazník souhlasí s tím, že uhradí též náklady spojené s balením a dodáním zboží v případě, že tyto náklady vzniknou. Tyto informace musí být zákazníkovi sděleny před uzavřením smlouvy.

 

3.5.    Způsob a termín dodání zboží

3.5.1.   Nedohodnou-li se strany jinak, je zákazník oprávněn vybrat si v objednávkovém formuláři z následujících způsobů dodání zboží:

3.5.1.1.      osobní odběr v některém z dodavatelem nabízených míst;

3.5.1.2.      prostřednictvím přepravce uvedeného v objednávkovém formuláři

3.5.2.   Je-li zákazníkem zvolen způsob dodání zboží dle čl. 3.5.1.1 VOP, je dodavatel povinen sdělit zákazníkovi datum, popř. období, kdy si zákazník objednané zboží může převzít. Zákazník je povinen v dané datum, popř. období, zboží převzít a zaplatit, není-li sjednán způsob placení dle čl. 3.4.2.1 VOP. Čl. 3.4.3. VOP platí i zde.

3.5.3.   Je-li zákazníkem zvolen způsob dodání zboží dle čl. 2.5.1.2 VOP, zavazuje se zákazník sdělit dodavateli správnou a úplnou adresu, kam má být objednané zboží dodáno.

3.5.4.   Dodavatel prohlašuje, že k objednanému a dodanému zboží je vystavována faktura, která je ke zboží přiložena a slouží jako daňový doklad a dodací list zároveň. Zákazník svým podpisem vystavené faktury potvrzuje převzetí zboží od dodavatele, popř. od přepravní společnosti.

3.5.5.   Zákazník je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat stav zboží včetně neporušenosti obalu. V případě zjištění jakýchkoliv závad je zákazník povinen tyto vady neprodleně oznámit dodavateli písemnou formou, popř. prostřednictvím elektronické pošty.

3.5.6.   Dodavatel při odeslání potvrzení o přijetí objednávky uvede termín dodání zboží, popř. termín, od kdy si lze zboží vyzvednout. Zjistí-li dodavatel, že nebude schopen zboží připravit k převzetí, popř. k odeslání prostřednictvím přepravce, oznámí tuto skutečnost neprodleně zákazníkovi prostřednictvím elektronické pošty, popř. telefonicky na číslo uvedené v objednávkovém formuláři. Současně s tímto oznámením sdělí dodavatel zákazníkovi náhradní termín dodání zboží.

3.5.7.   Je-li zákazníkem objednané zboží vyráběno na zakázku, bude termín dodání řešen vždy v závislosti na individuálním přání zákazníka a možnostech dodavatele. Má se za to, že zboží vyrobené na zakázku je takové, které je nabízené v E-SHOPU dodavatele, následně je upravováno dle přání zákazníka, které specifikuje v objednávkovém formuláři. Čl. 3.5.6., věta druhá a třetí, platí v případě zboží na zakázku obdobně.

3.6.    Odstoupení od smlouvy

3.6.1.   Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit, umožňuje-li to smlouva, anebo NOZ.

3.6.2.   Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy, nepřipraví-li dodavatel zákazníkem objednané zboží do 15 dní od uzavření smlouvy a od zaplacení sjednané ceny.

3.6.3.   Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, umožňuje-li to smlouva, anebo NOZ.

3.6.4.   Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, nedojde-li k úhradě sjednané ceny do 10 dnů ode dne splatnosti sjednané ceny. Dodavatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, nepřevezme-li si zákazník sjednané zboží do 10 dnů ode dne, který je mezi smluvními stranami sjednán jako den převzetí zboží.

3.6.5.   Dodavatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy tehdy, obsahuje-li objednávka zákazníka nesprávný, neurčitý, anebo nesmyslný údaj. Dodavatel je dále oprávněn odstoupit, je-li zboží staženo z oběhu na základě zákona, popř. úředního rozhodnutí. Dodavatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li zákazník v prodlení s placením u jiné kupní smlouvy mezi smluvními stranami.

3.6.6.   Odstoupí-li zákazník, popř. dodavatel od smlouvy, smlouva se od počátku ruší. Smluvní strany jsou povinny navzájem si vrátit, co plnily v průběhu smluvního vztahu. Vrací-li zákazník zboží, nese veškeré náklady spojené s navrácením zboží dodavateli. Zákazník je povinen zvolit vhodný obal při přepravě vráceného zboží, není-li na zboží obal původní, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě dodavateli. Případné škody spojené s navrácením zboží hradí zákazník. Dodavatel doporučuje zákazníkovi, aby navrácené zboží pojistil. Dodavatel je povinen navrátit zákazníkovi přijaté peněžní prostředky. Povinnost dodavatele nevzniká, dokud mu zákazník zboží nevrátí, popř. prokazatelným způsobem nesdělí, že navrácené zboží odeslal.

3.6.7.   Odstoupení od smlouvy je zákazník povinen doručit dodavateli písemně, popř. prostřednictvím elektronické pošty, anebo prostřednictvím E-SHOPU dodavatele, umožňuje-li to E-SHOP.

3.6.8.   Odstoupení od smlouvy je dodavatel povinen doručit zákazníkovi písemně, popř. prostřednictvím elektronické pošty, kterou uvedl zákazník při registraci na E-SHOPU dodavatele

3.7.    Práva z vadného plnění

3.7.1.   Práva a povinnosti dodavatele a zákazníka ohledně práv z vadného plnění se řídí obecně závaznými předpisy, zejména potom příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3.7.2.   Dodavatel odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Dodavatel odpovídá za vady, které plnění jím dodané mělo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na zákazníka, i když se vada stane zjevnou až po této době.

3.7.3.   Dodavatel především zákazníkovi odpovídá, že:

3.7.3.1.       Zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, popř. pokud si strany neujednaly vlastnosti zboží, má takové vlastnosti, které dodavatel či výrobce popsal, popř. které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží;

3.7.3.2.       Zboží vyhovuje požadavkům příslušných právních předpisů;

3.7.3.3.       Zboží se hodí k účelu, který dodavatel uvádí nebo ke kterému se dané zboží obvykle užívá;

3.7.3.4.       Zboží odpovídá jakosti nebo předloze nebo provedením smluveného vzorku, byla-li jakost, předloha popř. smluvený vzorek určeny;

3.7.3.5.       Zboží je v odpovídajícím množství, hmotnosti a míře

3.7.4.   Ustanovení čl. 3.7.3 VOP se neužije u následujícího zboží:

3.7.4.1.       u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána;

3.7.4.2.       na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

3.7.4.3.       u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí zákazníkem;

3.7.4.4.       vyplývá-li to z povahy zboží.

3.7.5.   Dodavatel odpovídá též za vady, které se vyskytnou na zboží po jeho převzetí v záruční době (dále jako „záruka“). Záruční doba se jak u smlouvy kupní, tak u smlouvy o dílo sjednává v délce 24 měsíců.

3.7.6.   Záruka se dále nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užitím zboží či jeho poškozením nesprávným zacházením. Záruka se dále nevztahuje na vady způsobené nesprávným skladováním, vlhkostí zboží, jinými účinky teploty, popř. povětrnostními vlivy. Nesjedná-li si zákazník písemně, že bude zboží, zejména textilie, plátna či jiné plošné materiály, dodáno dodavatelem nesložené, nepovažují se běžné přehyby vzniklé v důsledku složení, balení a dopravy za vady.

3.7.7.   Zákazník je povinen ihned před potvrzením o převzetí zboží zkontrolovat zásilku se zbožím. Zákazník je povinen ihned vyznačit na doklad o převzetí zjevné vady spočívající v poškození obalu, popř. v počtu dodaného zboží a současně si nechat tento doklad potvrdit osobou, která mu zboží předává. Zákazník je dále povinen neprodleně informovat dodavatele o vadách dle předchozí věty a ten se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost.

3.7.8.   Pokud zákazník převezme zboží s vadami uvedenými v čl. 3.7.7 VOP a potvrdí svým podpisem řádné a včasné převzetí, nemůže již dodatečně zboží z důvodu těchto vad reklamovat. Převezme-li zákazník zboží bez výhrad, má se za to, že zboží bylo převzato bez zjevných vad.

3.7.9.   V případě, že vyjde vada zboží najevo po převzetí zboží a po provedení první kontroly zboží dle čl. 3.7.7 VOP, je zákazník povinen sdělit dodavateli zjištěné vady neprodleně poté, co vadu při vynaložení odborné péče zjistil, popř. mohl a měl zjistit. V opačném případě nebudou zákazníkovi přiznána dodavatelem práva z odpovědnosti za danou vadu, která se projeví.

3.7.10.Práva z vad zboží uplatňuje zákazník u dodavatele. Za okamžik reklamace se považuje okamžik, kdy je dodavateli doručeno reklamované zboží. Zákazník je povinen uvést přesný popis vady. V opačném případě není dodavatel povinen příslušnou reklamaci zboží řešit.

3.7.11.Není-li reklamace zákazníka dodavatelem uznána jako důvodná, je zákazník povinen uhradit dodavateli veškeré náklady s reklamačním procesem spojené.

3.8.    Ochrana osobních údajů

3.8.1.   Dodavatel prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji zákazníka bude postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

3.8.2.   Dodavatel se zavazuje, že bude veškeré údaje získané od zákazníků užívat výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytne je třetím osobám. Výjimku z této povinnosti tvoří osobní údaje potřebné pro způsob dodání zboží prostřednictvím přepravní společnosti, které jsou vybrané informace předávány, avšak pouze a jen v tom rozsahu, který je nezbytný a nutný pro dodání zboží.

3.8.3.   Dodavatel prohlašuje, že osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti jejich zneužití. Data obsahující osobní údaje jsou uchovávána a zálohována na serverech dodavatele, které jsou jeho majetkem a nejsou přístupné třetím osobám.

3.8.4.   Zákazník souhlasí s tím, že mu budou zasílána obchodní sdělení dodavatele na adresu uvedenou zákazníkem při sjednávání smlouvy. Zákazník může svůj souhlas kdykoliv písemně odejmout. Pokud jde o charakter obchodního sdělení dodavatele, uplatní se zde čl. 3.3.1 VOP.

3.9.    Další práva a povinnosti stran

3.9.1.   Dodavatel je vlastníkem zboží až do úplného zaplacení kupní ceny zákazníkem.

3.9.2.   Dodavatel prohlašuje, že je k prodeji zboží, resp. k jeho výrobě a prodeji, oprávněn na základě platného živnostenského oprávnění.

3.10. Způsob řešení sporů, volba práva

3.10.1.Vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem dle konkrétní smlouvy, popř. dle VOP se řídí českým právem.

3.10.2.Smluvní strany berou na vědomí, že všechny případné spory mezi dodavatelem a zákazníkem vyplývající z konkrétní smlouvy, popř. ze všeobecných obchodních podmínek mohou být mimo jiné rozhodovány, a to v souladu s § 14 z.č. 638/ 1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění z.č.378/2015 Sb., snadno dostupným způsobem formou  mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný, především využijí mediátory Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, zejména ve sporech spory nízké hodnoty,  jejichž řešení před soudy bývá komplikované, drahé a mnohdy zdlouhavé.

3.10.3.Rozhodne-li se dodavatel nebo zákazník řešit spor mezi stranami podáním žaloby k civilnímu soudu, sjednávají smluvní strany, že tyto spory s konečnou platností bude řešit  věcně a místně příslušný soud příslušný sídla dodavatele.

3.11. Záruční a pozáruční servis

3.11.1. Dodavatel zajišťuje záruční a pozáruční servis pouze u zboží prokazatelně u něj zakoupeného.

3.11.2. Zákazník prokazuje, stejně jako u  reklamace vad podle bodu 2.7. těchto VOP, příslušnou listinou, že zboží bylo zakoupené u dodavatele. Dodavatel  převezme zboží do záručního a pozáručního servisu jen v případě, že zákazník prokáže příslušnou listinou (potvrzený dodací list event. jiná listina prodávajícího s potvrzením převzetí zboží zákazníkem), že zboží bylo zakoupené u dodavatele.

3.11.3. Náklady spojené se záručním servisem hradí dodavatel.  V případě, že zboží bude užívané k jiným účelům, event.. jiným způsobem než je uvedeno v návodu nebo, jedná-li se o závadu vzniklou vyšším opotřebením (četnost cyklů), v jiném než obvyklém a doporučeném klimatickém prostředí (vysoká nebo nízká teplota, nadměrná vlhkost, prašnost apod.), event.. jinak než je uvedeno v návodu, nevztahuje se na zboží bezplatný záruční servis. Pozáruční servis je vždy za úplatu.

3.11.4. Náklady s předáním a s převzetím zboží do servisu (záruční i pozáruční) nese ke své tíži zákazník.

4.   Smlouva mezi podnikatelem a podnikatelem

4.1.    Proces uzavření smlouvy

4.1.1.   Smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem je uzavřena na základě písemné akceptace dodavatelem písemné objednávky zákazníka. Smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem je uzavřena také tehdy, akceptuje-li zákazník písemně nabídku dodavatele učiněnou v písemné formě. Za písemnou formu je považována i komunikace prostřednictvím elektronické pošty, popř. jiného telekomunikačního prostředku umožňujícího zachytit projev vůle v psané podobě.

4.1.2.   Dodavatel není povinen akceptovat objednávku zákazníka. Není-li písemná objednávka zákazníka písemně akceptována dodavatelem ve lhůtě 14 dní od doručení objednávky, návrh na uzavření smlouvy zaniká.  Totéž platí v opačném případě, kdy písemná nabídka dodavatele není písemně akceptována zákazníkem ve lhůtě 14 dní od doručení nabídky.

4.1.3.   Dodavatel prohlašuje, že je provozovatelem webových stránek http://www.celimed.cz (dále jako „webové stránky“), na kterých mj. vystavuje jím nabízená díla, popř. zboží. Dodavatel prohlašuje, že veškerá prezentace, resp. jím vystavená díla a zboží na webových stránkách, vč. všech u jednotlivých děl a zboží uvedených informací, jsou výhradně informativního charakteru a dodavatel není povinen uzavřít jakoukoliv smlouvu týkající se těchto děl, popř. produktů. Ustanovení §1732 odst. 2 NOZ se zde neužije.

4.1.4.   Dojde-li k uzavření smlouvy některým z postupů uvedených v čl. 4.1.1 VOP, nelze již následně objednávku zákazníkem zrušit, popř. nelze již následně potvrzení nabídky dodavatele zákazníkem zrušit. Objednávka, popř. potvrzení nabídky je odvolatelné do doby přijetí příslušného úkonu dodavatelem. Tím není dotčena možnost pozdějšího odvolání objednávky, popř. potvrzení nabídky, pokud se na tom strany písemně dohodnou.

4.2.    Předmět smlouvy, přípustné odchylky

4.2.1.   Smluvní strany se zavazují vymezit předmět smlouvy (zboží, dílo) v konkrétní smlouvě.

4.3.    Cena, platební podmínky, záloha

4.3.1.   Součástí konkrétní smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem je cena za sjednaný předmět smlouvy. Cena je mezi smluvními stranami sjednána tehdy, je-li zákazníkem písemně akceptována nabídka dodavatele obsahující cenu díla/zboží, popř. způsob jejího určení.

4.3.2.   Veškeré ceny uvedené dodavatelem jsou ceny pevné, konečné a bez daně z přidané hodnoty v příslušné zákonné výši. Dodavatel prohlašuje, že je plátcem daně z přidané hodnoty. K celkové ceně díla/zboží bude vždy připočtena daň z přidané hodnoty v příslušné zákonné výši.

4.3.3.   Není-li v konkrétní smlouvě mezi smluvními stranami uvedeno jinak, je cena za dílo/zboží splatná ve lhůtě uvedené ve faktuře, kterou se dodavatel zavazuje vystavit a zaslat ji objednateli. Podmínkou pro vystavení a zaslání faktury je předání díla zákazníkovi na základě předávacího protokolu, jehož podrobnosti stanoví čl. 4.4.14 VOP, popř. zboží oproti faktuře. Tímto ustanovením není dotčeno právo dodavatele na uhrazení zálohy zákazníkem.

4.3.4.   Dodavatel je oprávněn požadovat po zákazníkovi složení zálohy na provedení sjednaného díla. V případě, že si smluvní strany sjednají placení ceny prostřednictvím zálohy, vystaví dodavatel zálohovou fakturu, kterou zašle zákazníkovi a tento je povinen ji uhradit ve lhůtě splatnosti na faktuře uvedené.

4.3.5.   Vždy bude platit dopředu, pokud nedojde k písemné dohodě jinak

4.3.6.   Není-li v konkrétní smlouvě mezi smluvními stranami uvedeno jinak, může zákazník uhradit sjednanou cenu:

4.3.6.1.       V hotovosti v místě sjednaném mezi smluvními stranami (dále jako „výdejní místo“);

4.3.6.2.       Bezhotovostním převodem na účet dodavatele převodem na účet dodavatele, který obdrží jako přílohu ke své objednávce.

4.3.7.   V případě hrazení sjednané ceny dle čl. 4.3.5.1 VOP vystaví dodavatel zákazníkovi příslušný daňový doklad. Příslušná úhrada je provedena okamžikem předání částky zákazníkem dodavateli a jeho převzetím této částky.

4.3.8.   V případě hrazení sjednané ceny dle čl. 4.3.5.2 VOP se částka považuje za zaplacenou okamžikem připsání částky na účet dodavatele.

4.4.    Termín dodání, způsob dodání, převzetí díla/zboží

4.4.1.   Je-li předmětem konkrétní smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem dodání zboží, součástí konkrétní smlouvy je též termín dodání zboží. Změnu v konkrétní smlouvě dohodnutého termínu dodání zboží je nutné písemně sjednat.

4.4.2.   Smluvní strany si v konkrétní smlouvě dohodnou způsob dodání zboží. Dodavatel prohlašuje, že zákazník má právo vybrat si u dodání zboží z následujících způsobů:

4.4.2.1.       osobní odběr ve výdejním místě, které je nebo bude mezi stranami sjednáno;

4.4.2.2.       prostřednictvím příslušného přepravce, který je nebo bude mezi stranami sjednán (dále jako „přepravce“);

4.4.2.3.       dodání zboží dodavatelem

4.4.3.   V případě sjednání způsobu dodání zboží dle čl. 4.4.2.1 VOP je zákazník povinen se v dohodnutý termín dodání zboží dostavit a připravené zboží převzít. Není-li mezi strany dohodnuto jinak, je současně s převzetím zboží povinen uhradit cenu za zboží.

4.4.4.   V případě sjednání způsobu dodání zboží dle čl. 4.4.2.2 VOP je zákazník povinen sdělit dodavateli správnou a přesnou adresu, kam má být objednané zboží dodáno. Není-li cena za přepravu zboží prostřednictvím přepravce zahrnuta v ceně zboží, platí, že veškeré náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník.

4.4.5.   V případě sjednání způsobu dodání zboží dle čl. 4.4.2.3 VOP je zákazník povinen sdělit dodavateli správnou a přesnou adresu, kam má být objednané zboží dodáno. Není-li cena za přepravu zboží dodavatelem zahrnuta v ceně zboží, platí, že veškeré náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník. Cena za dopravu je v tomto případě vypočítána dle příslušných právních předpisů upravujících cestovní náklady.

4.4.6.   Dodavatel prohlašuje, že k objednanému a dodanému zboží je vystavována faktura, která slouží jako daňový doklad a zároveň dodací list. Zákazník svým podpisem faktury potvrzuje převzetí zboží od dodavatele, popř. od přepravce.

4.4.7.   Zákazník je povinen si převzaté zboží od přepravce, popř. při osobním odběru ve výdejním místě dodavatele, při jeho převzetí zkontrolovat, a to včetně neporušenosti obalu. V případě zjištění vad je zákazník povinen tyto vady neprodleně písemně oznámit dodavateli. V případě, že obal zboží je porušen tak, že jeví znaky svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky, není zákazník povinen od přepravní společnosti zásilku se zbožím převzít.

4.4.8.   Je-li předmětem konkrétní smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem zhotovení díla, je součástí konkrétní smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem též termín zhotovení díla. Změnu v konkrétní smlouvě dohodnutého termínu zhotovení díla je nutné písemně sjednat.

4.4.9.   Dohodnou-li se strany na tom, že dílo bude dodáno některým ze způsobů dodání uvedených v čl. 4.4.2 VOP, platí podmínky uvedené v čl. 4.4.2-4.4.7 VOP.

4.4.10.Je-li mezi stranami sjednána dodání a montáž díla, zavazuje se dodavatel dílo ve sjednaném termínu vedle zhotovení také k provedení montáže. Kupující je povinen zajistit místo, kde má být dílo namontováno, popř. zhotoveno, tak, aby dílo mohlo být bez obtíží namontováno, popř. zhotoveno. Kupující je současně povinen upozornit dodavatele na všechna rizika spojená s montáží a zhotovením díla v daném místě. Není-li místo montáže, popř. zhotovení díla způsobilé k montáži (zhotovení), prodlužuje se termín zhotovení díla o počet dní, po které nelze dílo namontovat (zhotovit).

4.4.11.Není-li mezi stranami v konkrétní smlouvě dohodnuto jinak, náklady na dopravu spojené se zhotovením a montáží díla hradí zákazník.

4.4.12.Dodavatel se zavazuje, že veškeré montážní a instalační práce budou provedeny v souladu s obecnými bezpečnostními požadavky a požadavky na kvalitu platnými pro dané místo montáže (zhotovení).

4.4.13.Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu dodavatel přiměřenou lhůtu k poskytnutí součinnosti. Nedohodnou-li se strany jinak, nebude lhůta delší než 30 dní. O dobu, po kterou zákazník poskytoval součinnost dodavateli, se prodlužuje sjednaný termín dodání díla. Termín dodání díla se prodlužuje také o dobu, kdy nemohl dodavatel dílo zhotovit z důvodu vyšší moci. Termín dodání díla se dále prodlužuje o dobu, kdy dodavatel nemohl zhotovit dílo z důvodů na straně zákazníka. Provedením díla se rozumí i jeho montáž.

4.4.14.Smluvní strany sjednávají, že dílo bude předáno na základě písemného předávacího protokolu. Předávací protokol bude obsahovat zejména identifikaci smluvních stran, označení smlouvy, specifikaci díla, zápis o případných vadách či nedodělcích díla, termín do něhož budou případné vady odstraněny, datum předání, podpisy smluvních stran, popř. osob oprávněných k učinění příslušného úkonu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení předávacího protokolu.

4.4.15.Zákazník je povinen dílo převzít i tehdy, vykazuje-li dílo nepodstatné vady či nedodělky, které nebrání užití díla dle jeho účelu. V případě uvedeném dle předchozí věty se strany zavazují sjednat způsob a dobu k odstranění vad či nedodělku dle předchozí věty.

4.5.    Přechod vlastnického práva, přechod nebezpečí škody na zboží/díle

4.5.1.   Je-li předmětem konkrétní smlouvy zboží, je dodavatel vlastníkem zboží až do úplného zaplacení ceny zákazníkem.

4.5.2.   Nebezpečí škody na zboží přechází z dodavatel na zákazníka v okamžiku převzetí zboží. Nepřevezme-li zákazník zboží ve sjednaném termínu dodání zboží, přechází na zákazníka nebezpečí škody na zboží ve sjednaný den dodání zboží. Je-li zboží dle čl. 4.4.2.2 VOP dodáváno prostřednictvím přepravce, přechází nebezpeční škody na zboží v okamžiku předání prvnímu přepravci.

4.5.3.   Převzetím zboží zákazník potvrzuje, že zboží převzal, koupil za cenu a podmínek dle příslušného dokladu, a to bez zjevných vad či nesrovnalostí v počtu.

4.5.4.   Je-li předmětem konkrétní smlouvy dílo, je dodavatel vlastníkem díla až do úplného zaplacení ceny zákazníkem. Nebezpečí škody na díle přechází na zákazníka okamžikem předání díla na základě předávacího protokolu

4.6.    Odstoupení od smlouvy

4.6.1.   Dodavatel a zákazník jsou oprávněni od smlouvy odstoupit v případech stanovených v konkrétní smlouvě, v těchto VOP, popř. v případech, kdy to výslovně připouští zákon.

4.6.2.   Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:

4.6.2.1.       Neuhradí-li zákazník cenu zboží/díla ve lhůtě 14 (čtrnáct) dní od data splatnosti ceny

4.6.2.2.       Nepřevezme-li zákazník zboží/dílo ve lhůtě 14 (čtrnáct) dní od termínu dodání zboží/převzetí díla

4.6.2.3.       Nepřevezme-li zákazník dílo dle čl. 4.4.15 VOP

4.6.2.4.       Je-li se zákazníkem vedeno či zahájeno insolvenčním řízení, exekuční řízení či řízení týkající se daňových nedoplatků

4.6.2.5.       uvede-li zákazník záměrně nepravdivé údaje při sjednávání smlouvy

4.6.2.6.       neposkytne-li zákazník součinnost dodavateli se zhotovením (montáží) díla dle čl. 4.4.13 VOP v dodavatelem stanovené lhůtě.

4.6.2.7.       neumožní-li zákazník dodavateli dílo zhotovit či namontovat z důvodu nezajištění připravenosti místa, kde má být dílo zhotoveno (namontováno), a to ani v dodavatelem poskytnuté dodatečné lhůtě, které nebude kratší jako 7 pracovních dní a nebude delší jako 15 pracovních dní, není-li mezi stranami v konkrétní smlouvě sjednáno jinak.

4.6.2.8.       je-li dílo, popř. část díla zhotovováno prostřednictvím subdodavatele, pokud tento není schopen zhotovovat dílo v důsledku výskytu vyšší moci, popř. v důsledku neodstranitelných technických problémů, které dodavatel ani subdodavatel nezavinili.

4.6.3.   Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit:

4.6.3.1.       nepřipraví-li dodavatel zboží k převzetí, resp. nedodá-li dodavatel zboží v dohodnutém termínu, a to ani v dodatečné určené lhůtě, kterou je k naplnění podmínek pro odstoupení od smlouvy zákazník povinen udělit. Délka lhůty se řídí ustanovením čl. 4.6.2.7 VOP.

4.6.3.2.       nezhotoví-li dodavatel dílo v dohodnutém termínu, a to ani v dodatečné určené lhůtě, kterou je k naplnění podmínek pro odstoupení od smlouvy zákazník povinen udělit. Délka lhůty se řídí ustanovením čl. 4.6.2.7 VOP

4.6.4.   Odstoupení od smlouvy je platné, je-li učiněno písemnou formou. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně.

4.6.5.   Dojde-li k odstoupení od smlouvy a předmětem smlouvy je zboží, je zákazník povinen dodavateli vrátit dodané zboží ve lhůtě 30 (třiceti) dní od doručení odstoupení od smlouvy. Dodavatel je v tomto případě povinen  uhradit zákazníkovi zaplacenou cenu za vrácené zboží, a to do 30 (třiceti) dní od vrácení zboží. Dodavatel je oprávněn započíst na si proti navráceným částkám náklady vynaložené v souvislosti s uzavřením smlouvy tehdy, způsobil-li, resp. zavdal-li příčinu k odstoupení zákazník. To stejné platí i o škodách na zboží, které vznikly v době, kdy nebezpečí škody na zboží nesl zákazník.

4.6.6.   Je-li předmětem konkrétní smlouvy dílo a dojde-li k odstoupení od smlouvy, má zákazník právo na vrácení ceny díla jako celku a dodavatel má právo na vrácení poskytnutého plnění. Lhůty pro navrácení či zaplacení se řídí čl. 4.6.5 VOP.

4.6.7.   Je-li předmětem smlouvy atypické zboží, popř. zboží vyrobené nebo upravené dle požadavků zákazníka, lze odstoupit od smlouvy pouze v části týkající se služby dodavatele (typicky montáže). Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, automaticky se smlouva mění na smlouvu kupní s tím, že dodavatel má v takovém případě právo zvolit si způsob dodání zboží a na náhradu nákladů vynaložených s dopravou zboží.

4.7.    Sankce

4.7.1.   Je-li zákazník v prodlení s úhradou ceny za zboží nebo dílo sjednanou dle konkrétní smlouvy, popř. dle VOP, je povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši =0,05% ze sjednané ceny za každý den prodlení s placením. Tím není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody způsobenou porušením povinnosti zákazníka uhradit sjednanou cenu.

4.7.2.   Dodavatel není povinen při uplatňování nároků ze smluvní pokuty dle čl. 4.7.1 VOP zasílat zákazníkovi výzvu k uhrazení.

4.7.3.   V případě prodlení zákazníka s úhradou sjednané ceny je zákazník povinen uhradit dodavateli poplatek ve výši =100,-Kč za každou zaslanou upomínku k úhradě. Je-li výzva k úhradě adresována zákazníkovi prostřednictvím právního zástupce dodavatele, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s uplatněním pohledávky dle příslušných právních předpisů. Poplatek za upomínku, popř. náklady spojené s uplatněním pohledávky, jsou splatné, není-li uvedeno v konkrétní upomínce či výzvě jinak, do 7 dnů od jejich doručení zákazníkovi.

4.8.    Odpovědnost za vady, záruka

4.8.1.   Práva a povinnosti dodavatele a zákazníka ohledně práv z vadného plnění se řídí obecně závaznými předpisy, zejména potom příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Není-li v konkrétní smlouvě uvedeno jinak, anebo není-li v čl. 4.8 VOP uvedeno jinak, týkají se veškerá ustanovení tohoto článku VOP jak kupní smlouvy, tak smlouvy o dílo v závislosti na povaze předmětu smlouvy.

4.8.2.   Dodavatel odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Dodavatel odpovídá za vady, které plnění jím dodané mělo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na zákazníka, i když se vada stane zjevnou až po této době.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží mělo vadu již při jeho převzetí (§ 2161 odst. 2. z.č.  z.č. 89/2012 Sb., o bč. Zákoníku).

4.8.3.   Dodavatel především zákazníkovi odpovídá, že:

4.8.3.1.       Zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, popř. pokud si strany neujednaly vlastnosti zboží, má takové vlastnosti, které dodavatel či výrobce popsal, popř. které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží;

4.8.3.2.       Zboží vyhovuje požadavkům příslušných právních předpisů;

4.8.3.3.       Zboží se hodí k účelu, který dodavatel uvádí nebo ke kterému se dané zboží obvykle užívá;

4.8.3.4.       Zboží odpovídá jakosti nebo předloze nebo provedením smluveného vzorku, byla-li jakost, předloha popř. smluvený vzorek určeny;

4.8.3.5.       Zboží je v odpovídajícím množství, hmotnosti a míře

4.8.4.   Ustanovení čl. 4.8.3 VOP se neužije u následujícího zboží:

4.8.4.1.       u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána;

4.8.4.2.       na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

4.8.4.3.       u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí zákazníkem;

4.8.4.4.       vyplývá-li to z povahy zboží.

4.8.5.   Dodavatel odpovídá též za vady, které se vyskytnou na zboží po jeho převzetí v záruční době (dále jako „záruka“). Záruční doba se jak u smlouvy kupní, tak u smlouvy o dílo sjednává v délce 24 měsíců.

4.8.6.   Záruka se nevztahuje na přípustné odchylky uvedené v čl. 4.2 VOP. Záruka se dále nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užitím zboží či jeho poškozením nesprávným zacházením. Záruka se dále nevztahuje na vady způsobené nesprávným skladováním, vlhkostí zboží, jinými účinky teploty, popř. povětrnostními vlivy. Nesjedná-li si zákazník písemně, že bude zboží, zejména textilie, plátna či jiné plošné materiály, dodáno dodavatelem nesložené, nepovažují se běžné přehyby vzniklé v důsledku složení, balení a dopravy za vady.

4.8.7.   Zákazník je povinen ihned před potvrzením o převzetí zboží zkontrolovat zásilku se zbožím. Zákazník je povinen ihned vyznačit na doklad o převzetí zjevné vady spočívající v poškození obalu, popř. v počtu dodaného zboží a současně si nechat tento doklad potvrdit osobou, která mu zboží předává. Zákazník je dále povinen neprodleně informovat dodavatele o vadách dle předchozí věty a ten se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost.

4.8.8.   Pokud zákazník převezme zboží s vadami uvedenými v čl. 4.8.7 VOP a potvrdí svým podpisem řádné a včasné převzetí, nemůže již dodatečně zboží z důvodu těchto vad reklamovat. Převezme-li zákazník zboží bez výhrad, má se za to, že zboží bylo převzato bez zjevných vad.

4.8.9.   V případě, že vyjde vada zboží najevo po převzetí zboží a po provedení první kontroly zboží dle čl. 4.8.7 VOP, je zákazník povinen sdělit dodavateli zjištěné vady neprodleně poté, co vadu při vynaložení odborné péče zjistil, popř. mohl a měl zjistit. V opačném případě nebudou zákazníkovi přiznána dodavatelem práva z odpovědnosti za danou vadu, která se projeví.

4.8.10.Práva z vad zboží uplatňuje zákazník u dodavatele. Za okamžik reklamace se považuje okamžik, kdy je dodavateli doručeno reklamované zboží. Zákazník je povinen uvést přesný popis vady. V opačném případě není dodavatel povinen příslušnou reklamaci zboží řešit.

4.8.11.Není-li reklamace zákazníka dodavatelem uznána jako důvodná, je zákazník povinen uhradit dodavateli veškeré náklady s reklamačním procesem spojené.

4.9.    Zpětná přeprava zboží

4.9.1.   Je-li zboží zákazníkem předáváno ke zpětné přepravě, popř. je-li zákazníkem zboží zasíláno zpět dodavateli (zejména z důvodu odstoupení od smlouvy nebo z důvodu uplatnění reklamace), je zákazník povinen zabalit na vlastní náklady zboží tak, aby v průběhu přepravy v důsledku vadného obalu nevznikla škoda. Poruší-li zákazník svoji povinnost dle předchozí věty, je povinen uhradit  škodu způsobenou vadným zabalením zboží.

4.9.2.   Pokud by z jakéhokoliv důvodu hradil náklady na zpětnou přepravu dodavatel, je oprávněn tyto náklady zákazníkovi přeúčtovat a tento je povinen je uhradit.

4.9.3.   Zákazníkovi se zakazuje, aby zboží navracel na dobírku. V takovém případě si dodavatel vyhrazuje právo nepřevzít zboží a v tom případě se zboží považuje za nevrácené. Dodavatel je v takovém případě oprávněn na náklady zákazníka vrátit zboží zpět zákazníkovi.

4.9.4.   Je-li zboží zákazníkem předáváno ke zpětné přepravě, popř. je-li zákazníkem zboží zasíláno zpět dodavateli, je zákazník povinen ke zboží přiložit veškeré doklady a přiloženou dokumentaci, kterou obdržel, pokud-li ji obdržel v listinné podobě. Doklady, popř. dokumentaci je možné, není-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak, přiložit v kopii.

4.9.5.   Zákazník nese nebezpečí nahodilého zhoršení zboží či nahodilé zkázy ke zboží, k němuž mu zaniklo vlastnické právo z důvodu předání zboží ke zpětné přepravě, popř. k navrácení zboží, anebo z důvodu odstoupení od smlouvy, a to až do okamžiku, kdy zboží převezme dodavatel. Zákazníkovi je umožněno předat zboží přímo dodavateli. Za tímto účelem se strany zavazují dohodnout termín a místo předání.

4.9.6.   Ustanovení čl. 4.9.1-4.9.5. VOP platí i pro dílo, popř. součást díla, je-li možné jej přepravit zpět tak, aby nedošlo či nehrozilo nebezpeční z poškození či zničení díla.

4.10. Ochrana osobních údajů

4.10.1.Dodavatel prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji zákazníka bude postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

4.10.2.Dodavatel se zavazuje, že bude veškeré údaje získané od zákazníků užívat výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytne je třetím osobám. Výjimku z této povinnosti tvoří osobní údaje potřebné pro způsob dodání zboží prostřednictvím přepravní společnosti, které jsou vybrané informace předávány, avšak pouze a jen v tom rozsahu, který je nezbytný a nutný pro dodání zboží.

4.10.3.Dodavatel prohlašuje, že osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti jejich zneužití. Data obsahující osobní údaje jsou uchovávána a zálohována na serverech dodavatele, které jsou jeho majetkem a nejsou přístupné třetím osobám.

4.10.4.Zákazník souhlasí s tím, že mu budou zasílána obchodní sdělení dodavatele na adresu uvedenou zákazníkem při sjednávání smlouvy. Zákazník může svůj souhlas kdykoliv písemně odejmout. Pokud jde o charakter obchodního sdělení dodavatele, uplatní se zde čl. 4.1.3 VOP.

4.11. Způsob řešení sporů, volba práva

4.11.1.Vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem dle konkrétní smlouvy, popř. dle VOP se řídí českým právem.

4.11.2.Smluvní strany berou na vědomí, že všechny případné spory mezi dodavatelem a zákazníkem vyplývající z konkrétní smlouvy, popř. ze všeobecných obchodních podmínek mohou být mimo jiné rozhodovány s konečnou platností ve znění § 14 z.č. 634/

u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

4.11.3.Rozhodne-li se dodavatel nebo zákazník řešit spor mezi stranami podáním žaloby k civilnímu soudu, sjednávají smluvní strany místní příslušnost soudu v Ústí nad Labem.

4.12. GDPR a ochrana osobních údajů

Cílem zavedení GDPR je co nejvíce hájit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně jejich osobních údajů.

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

5.   Závěrečná ustanovení

5.1.    Je-li mezi dodavatelem a zákazníkem sjednána kupní smlouva (předmětem smlouvy je dodání zboží, nikoliv zhotovení díla) vylučují smluvní strany dle čl. 6 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (dále jako „Úmluva“) použití této Úmluvy s výjimkou čl. 12 Úmluvy.

5.2.    Je-li některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož úmysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

5.3.    Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.2.2016. Tyto všeobecné obchodní podmínky ruší předchozí všeobecné obchodní podmínky. Dodavatel prohlašuje a zákazník s tím souhlasí, že VOP platí ve znění uvedeném v E-SHOPU dodavatele v den odeslání objednávky zákazníkem dodavateli.

5.4.    Každá změna všeobecných obchodních podmínek vyžaduje písemnou formu. Závaznost změn všeobecných obchodních podmínek pro zákazníka, kteří již uzavřel konkrétní smlouvu s dodavatelem je podmíněna písemným souhlasem zákazníka se změnou obchodních podmínek.

Obchodní podmínky obsahují změny, které musí obsahovat počínaje dnem 30.4.2016.

 

V Ústí nad Labem, 14.5.2018                                                                                   

CELIMED s.r.o. 

 

TOPlist

Zboží bylo úspěšně přidáno do nákupního košíku.

Přejít do košíku/ dokončit nákup Chci nakoupit ještě další zboží

Produkt přidán do porovnání

Přejít na stránku s porovnáním Zůstat na této stránce